loading...

پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد

دانشـگاه تبریز     پردیس بین المللی ارس     گروه حقوق     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد     در رشته حقوق گرایش خصوصی     عنوان     مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان     استاد مشاور     دکتر حیدر باقری اصل      دی ماه ۱۳۹۳                                  چکیده :        بی…

پایان نامه مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان

دانشـگاه تبریز

 

 

پردیس بین المللی ارس

 

 

گروه حقوق

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 

در رشته حقوق گرایش خصوصی

 

 

عنوان

 

 

مطالعه تطبیقی ایحاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان

 

 

استاد مشاور

 

 

دکتر حیدر باقری اصل 

 

 

دی ماه ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده :

 

 

 

 بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                            صفحه

 

 

 

 

 

مقدمه ۱

 

 

الف- بیان مساله ۳

 

 

ب- اهمیت تحقیق ۳

 

 

ج- پیشینه تحقیق ۳

 

 

د- سوالات تحقیق ۳

 

 

اول- سوالات اصلی ۳

 

 

دوم- سوالات فرعی ۴

 

 

هـ- روش تحقیق ۴

 

 

و- نتایج مورد انتظار ۴

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

مبحث اول- اراده و اجزای آن ۵

 

 

گفتار اول- قصد ۱۲

 

 

گفتار دوم- رضا ۱۴

 

 

الف- تعریف رضا ۱۴

 

 

ب- رابطه قصد و رضا ۱۸

 

 

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا ۱۹

 

 

دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا: ۲۱

 

 

گفتار سوم- اعلام اراده ۲۲

 

 

الف- نظریه اراده باطنی: ۲۲

 

 

ب- نظریه اراده ظاهری: ۲۶

 

 

ج- نظریه اراده باطنی تعدیل یافته ۲۹

 

 

اول- دیدگاه حقوق افغانستان ۳۰

 

 

دوم- دیدگاه حقوق ایران ۳۱

 

 

گفتار چهارم- نحوه اعلام اراده ۳۳

 

 

الف- اعلام اراده صریح ۳۵

 

 

ب- اعلام اراده ضمنی ۳۶

 

 

گفتار پنجم- وسایل اعلام اراده ۳۷

 

 

الف- الفاظ ۳۸

 

 

ب- فعل ۳۹

 

 

ج- نوشته ۴۱

 

 

د- اشاره ۴۲

 

 

ه- سکوت ۴۴

 

 

 

 

 

فصل دوم : ایجاب

 

 

مبحث اول- مفهوم و شرایط نفوذ و تحقق ایجاب ۴۹

 

 

گفتار اول- معنا و مفهوم ایجاب ۵۰

 

 

گفتار دوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد ۵۲

 

 

گفتار سوم- تفاوت ایجاب با پیشنهاد  در حقوق ایران ۵۴

 

 

مبحث دوم- شرایط محتوا و انواع ایجاب ۵۵

 

 

گفتار اول- شرایط ایجاب ۵۵

 

 

گفتار دوم- محتوای ایجاب ۶۱

 

 

گفتار سوم- انواع ایجاب ۶۳

 

 

مبحث سوم – ایجاب ملزم ۶۴

 

 

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم ۶۴

 

 

گفتار دوم- مبانی ایجاب ملزم ۶۹

 

 

مبحث چهارم- زوال ایجاب ۷۳

 

 

گفتار اول- رد ایجاب ۷۳

 

 

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب) ۷۴

 

 

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده ۷۵

 

 

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله ۷۸

 

 

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول ۷۹

 

 

گفتار ششم- ختم مجلس عقد ۸۰

 

 

 

 

 

فصل سوم : قبول

 

 

مبحث اول- مفهوم قبول و شرایط و اعتبار نفوذ آن ۸۱

 

 

گفتار اول- مفهوم قبول ۸۲

 

 

مبحث دوم- شرایط نفوذ و اعتبار قبول ۸۵

 

 

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب: ۸۵

 

 

الف- تطابق در نوع معامله: ۹۱

 

 

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله ۹۲

 

 

ج- تطابق در طرفین عقد ۹۳

 

 

گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده: ۹۵

 

 

مبحث سوم- قبولی اصلاح شده: ۹۷

 

 

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی: ۹۸

 

 

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط): ۹۸

 

 

گفتار سوم- نقش تأیید نامه‌ها: ۹۹

 

 

مبحث چهارم- انواع قبول ۱۰۰

 

 

گفتار اول- قبول لفظی: ۱۰۱

 

 

گفتار دوم- قبول عملی: ۱۰۲

 

 

گفتار سوم- سکوت قبول کننده ۱۰۳

 

 

گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد ۱۰۵

 

 

مبحث پنجم- آثار قبول ۱۰۶

 

 

گفتار اول- زمان تأثیر قبول ۱۰۷

 

 

گفتار دوم- مکان تأثیر قبول ۱۱۳

 

 

مبحث ششم- زوال قبول ۱۱۵

 

 

گفتار اول- عدول از قبول ۱۱۶

 

 

گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده ۱۱۶

 

 

گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب ۱۱۷

 

 

نتیجه گیری ۱۱۹

 

 

منابع و مآخذ ۱۲۳

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

الف- بیان مساله

 

 

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مشتمل بر ۲۴۱۶ ماده به تصویب رسیده است و از ماده ۵۰۶ الی ۵۲۶ و هکذا مواد ۵۲۸، ۵۲۹ و ۱۰۳۷ یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

 

 

۱- تعیین موعد برای قبول :

 

 

ماده ۵۱۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (۱) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند ۱ مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند ۲ ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

 

 

۲- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

 

 

ماده ۵۲۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

 

 

۳- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

 

 

در این خصوص ماده ۵۲۳ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد«   عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

 

 

 

 

 

ب- اهمیت تحقیق

 

 

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

 

 

سوالات تحقیق

 

 

اول- سوالات اصلی

 

 

۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

 

 

۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟

 

 

۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

 

 

۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

 

 

۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

 

 

۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

 

 

دوم- سوالات فرعی

 

 

۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟

 

 

۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟

 

 

۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

 

 

هـ- روش تحقیق

 

 

روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی  می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

 

 

 

 

 

و- نتایج مورد انتظار

 

 

با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :

 

 

۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.

 

 

۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.

 

 

۳-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

 

 

تعداد صفحه :۱۵۷

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

مدیریت سایت پایان نامه بازدید : 53 شنبه 24 اسفند 1398 زمان : 1:13 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد (قابل ویرایش) موجود است
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1016
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 17
 • باردید دیروز : 113
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 130
 • بازدید ماه : 269
 • بازدید سال : 13,148
 • بازدید کلی : 122,621